探索 访问 应用 捐赠

法律声明

 • 格雷姆-里奇-比利利法案和家庭 教育权利和隐私法案要求学院保护隐私 某些个人财务记录,教育记录和个人 客户信息. 这是澳门十大电子游艺平台的意图 遵守本法案的所有适用条款.
 • SCC已经制定了符合家庭教育权利和隐私的政策和程序 1974年法案. 给予学生的权利适用于所有年满18岁或未满18岁的学生 longer dependent upon their parents; 学生 in a postsecondary education program, 不管他们 age; 而且 parents of eligible dependent 学生.

  Generally, 学生 have the following rights: to inspect 而且 review their educational records; to a hearing to challenge the contents of their records; 而且 to receive copies of all or part of their 教育记录(如有要求).

  所有学生记录和信息的要求必须以书面形式提交给校园学生 服务办公室. 有关公布纪录及资料的问题,可向 校园学生服务办公室. SCC可向高级院校提供毕业生名录 与SCC有衔接协议吗.

  包含以下项目的目录信息可能会被发布:

  • 学生的名字
  • 主修领域
  • 出席日期
  • 注册状态
  • 最近上过的学校
  • 所获学位及奖项
  • 获得的荣誉和奖励,包括院长名单和其他学术荣誉
  • 参加官方认可的课外活动(e.g. 音乐、体育)
  • 运动队成员的体重和身高
  • 停车许可证号码和汽车牌照号码
  • 照片/视频*

  当可用的, 学生的物理地址, 电邮地址及/或电话号码将会公布 由学生服务办公室自行决定.

  *使用照片/录像:

  SCC雇用或签约的摄影师/摄像师定期为人们拍摄照片/录像, 单独地或集体地, 说明或描述学院和校园的各个方面 生活. 这些照片/视频将在公众场所拍摄,如体育赛事和音乐会. Or 它们可能会在有组织的校园照片/视频拍摄中拍摄,其中受试者将进行口头表达 同意被拍照/录像. 在参加会议时被拍照/录像的个人 公开活动或口头同意参加照片/视频拍摄的人将被理解为有 授权SCC在印刷及电子材料中使用他们的肖像,以推广学院. 的 学院将永久保留照片/视频的使用权.

  为了避免这些信息被泄露,学生必须向学校提交书面申请 学生服务办公室在10个课堂天内, 不包括星期六, 星期天, 和节假日, 后 首次入学. 在最初的10天期限后,任何新的扣缴请求 目录信息需要10个教室的一天, 不包括星期六, 星期天, 和节假日, 书面通知校园学生服务办公室生效.

  学院要求学生的社会安全号码作为入学的条件. 学生的社交 安全号码信息构成FERPA下的“教育记录”.

  学院只有在学生同意的情况下才有权披露该信息 在FERPA不要求同意的非常有限的情况下. 关于FERPA的问题应该 可向校园登记及档案办公室查询.

  澳门十大电子游艺平台的政策是为学生提供平等的机会和非歧视 所有已入读或申请入读本学院的合格人士的入学及出勤率, 不考虑种族,肤色,民族,宗教,性别*年龄,婚姻状况,国籍,退伍军人 地位、性取向、残疾或其他法律禁止的因素. 这项政策适用于每一个人 招聘方面,入学,出席,晋升,财政援助和其他条款 参加所有学院管理的课程和活动的条件.

  学院及其员工不得采取与州或联邦不一致的行动 反歧视法律规定了入学的任何方面, 或者参与, 大学课程或 活动.

  *美国.S. 教育部民权办公室执行《澳门十大电子游艺平台》禁止基于性别的歧视,同时也包括基于性别认同的歧视.

  澳门十大电子游艺平台的政策是为学生提供平等的机会和非歧视 雇用和晋升所有合格的人,受雇于或寻求受雇于 大学,不考虑种族,肤色,民族,宗教,性别*、年龄、婚姻状况、国籍、 退伍军人身份、性取向、残疾或其他法律禁止的因素. 本政策适用 对招聘、聘用、晋升、调动、降职、减员的各个方面, 终止, 工资或其他报酬的比率, 培训机会, 以及其他条款和条件 的就业.

  学院及其员工不得采取与州或联邦平等不一致的行动 有关就业和雇主-雇员关系的机会/反歧视法律.

  *美国.S. 教育部民权办公室执行《澳门十大电子游艺平台》禁止基于性别的歧视,同时也包括基于性别认同的歧视.

  La política publica de澳门十大电子游艺平台es de证明平等, Y prohíbe discriminación, en Todos asuntos指的是la admisión, participacion, 你的精神和人格是对立的, color, 宗教, 性o, 更高, 邻近的公民, 奥利金(, etnia, Condición de veterano, orientacion 性,无能,u otros因素禁止por o política del Colegio. Preguntas relacionadas a la política sobre equidad/antidiscriminación de澳门十大电子游艺平台deben dirigirse a: Vice 访问/公平/多样性主席,SCC地区办公室,301 S 68街,林肯,NE 68510 402-323-3412,传真402-323-3420 jsoto@zumbamonaco.com.
  Chính sách của Trường -东南社区大学-là to cơ hgini v . ng u và không kỳ thtrong mi vvn đề liên quan n tuyển sinh, Dự hc và tuyển dng cho tt cm i người không phân bit bt kể chủng dc, 茂达, 吨giao, 胃肠道ớ我见到, 你我ổtac, Tình trimmng gia đình, gc quc tch, sắc丹, Cựu chin binh, khuynh hng gii tính, khuyt tt hoặc các nhân tố khác mà lut pháp hoặc chính sách của Trường cm đoán. Những thắc mắc liên quan n vic vn dng các chính sách của Trường澳门十大电子游艺平台về qun bình đẳng và không kỳ thnên, vaudn phòng SCC Khu vực, 301 S. 68街广场,林肯,68510,402-323-3412,传真402-323-3420,hoặc jsoto@zumbamonaco.com.

  تتبعكليةالمجتمعالجنوبيةالشرقيةسياسةعدمالتمييزوتكافؤالفرصفيجميعقضايا القبولوالحضوروالعملبينجميعالأفرادبغضالنظرعنالعرق،أواللون،أوالدين،أوالجنس،أوالعمر،أو الحالةالزوجية،أوالأصلالوطني،أوالإثنية،أوالخدمةالعسكرية،أوالميولالجنسية،أوالإعاقة،أوأي عواملأخرىقديحظرهاالقانونأوتحظرهاسياسةالكلية. يجب أن توجه الأسئلة الخاصة بتطبيق سياسات الكلية فيمايتعلقبعدمالتمييزوتكافؤالفرص،الىنائبالرئيسلشؤونتطبيقمباديءالمساواةوالتنوع،بنايةكلية المجتمعالجنوبيةالشرقيةرقم301،جنوب،شارع68،لنكن،نبراسكا،الرمزالبريدي68510،هاتف:

  接受联邦财政援助是违法的 歧视:基于下列理由进行歧视:
  在美国,基于种族、肤色、宗教和性别,对任何个人的歧视*、国家 origin, age, disability, political affiliation or belief; 而且 against any beneficiary of programs 根据《澳门十大电子游艺平台》(WIA)第一章获得财政援助, 的基础上 受益人的公民身份/被授权在美国工作的合法移民身份 州,或他或她参与任何WIA标题i -财政援助的项目或活动.

  接受方不得在以下任何方面有歧视:

  • 决定谁将被录取,或有权进入任何WIA标题i -经济援助项目或 活动;
  • providing 机会 in, or treating any person with regard to, such a program or 活动; or
  • 在这样一个项目的管理或与之相关的管理中做出雇佣决定 活动.

  如果你认为你经历过歧视该怎么办
  如果您认为您在WIA标题i下遭受了经济上的歧视 被协助的项目或活动,您可以在被指控之日起180天内提出投诉 违反:

  the recipient's Equal Opportunity Officer (refer to contact information below); or the Director, 民权中心,美国.S. 劳工部,200 宪法大道西北,N-4123室,华盛顿特区20210.

  如果你向收信人投诉, 您必须等待,直到收件人发出书面 终局裁决通知书, 或直到90天过去(以较早者为准), 在向民事部门备案之前 权利中心(见上述地址).

  如果收件人没有在90天内给你书面的“最终通知” 你投诉了, 你无须等待收件人发出通知后才提交 向CRC投诉. 然而,你必须在90天限期后的30天内提交有关儿童权利的投诉 换句话说,在你向收信人提出投诉后的120天内).

  如果收信人没有就你的投诉给你书面的最终处理通知,但你是 如对该决定或决议不满意,可向CRC提出投诉. 你必须提交你的CRC 在收到最终处理通知日期起计30天内提出投诉.

  如需更多信息或投诉,请联系:
  何塞·J. 索托,JD
  负责获取/公平/多样性的副总裁
  澳门十大电子游艺平台区
  南68街301号
  林肯,东北68510
  402/323 - 3412(办公室)
  402/323 - 3420(传真)
  402/613 - 1181(细胞)

  *美国.S. 教育部民权办公室执行《澳门十大电子游艺平台》禁止基于性别的歧视,同时也包括基于性别认同的歧视.

  1972年教育修正案第九条[http://www.justice.gov/crt/about/cor/coord/titleix.php] 保护个人不受性别歧视* 在任何 由…运作的教育项目或活动 接受联邦财政援助的人. 性骚扰,包括性暴力行为,是一种 性的形式* 第九条所禁止的歧视.

  澳门十大电子游艺平台致力于提供一个没有基于性别歧视的环境 性* 并提供多项资源和服务协助 学生,教职员工的称呼 涉及性别歧视,包括性暴力的问题. 

  获取/平等/多样性办公室已被指定为SCC的第九条协调办公室.

  联系人:
  罗伯特·桑福德
  第九条和机构合规行政主管
  澳门十大电子游艺平台区
  南68街301号
  林肯,东北68510
  402-323-3418办公室
  402-323-3420传真
  rs而且ford@zumbamonaco.com

  *美国.S. 教育部民权办公室 将第九条禁止基于性别的歧视也包括基于性别的歧视 性别认同.

  [http://www.justice.gov/crt/about/cor/coord/titleix.php保护一个人物 Contra la discriminación性爱教育计划教育活动管理 援助国económica联邦. 性行为,包括性暴力行为, es una a de discriminación性禁令por el Título九.

  澳门十大电子游艺平台se compionar unambiente free de discriminación basada en el 性o, 你是一个证明者,你是一个学生的重复和服务的证明者, 教授是个人的 Abordar cuestiones relacionadas con la discriminación性,包括暴力性.

  存取权/平等权/协调权分配权Título de鳞状细胞癌.

  Para más información,联系a
  罗伯特·桑福德
  第九条和机构合规行政主管
  澳门十大电子游艺平台区
  南68街301号
  林肯,东北68510
  402-323-3418办公室
  402-323-3420传真
  rs而且ford@zumbamonaco.com

  [http://www.justice.gov/crt/about/cor/coord/titleix.phpbo vệ các cá nhân khi bkỳ thvề gii tính trong bt cứ chng trình giáo dc hoặc hot ng nào do nhng người thụ hưởng tài trliên 爆炸đ我ều 行. vic quy ri tình dc, bao gm các 行 ng bo 行 tình dc, là mutt hình thc kỳ thgii tính mà Điều nghiem cấm.

  Trường澳门十大电子游艺平台cam kaut t to mut môi trường không có kỳ ththeo gii tính và cung cp mut số tài Nguyên cùng dch vụ nhằm giúp các sinh viên, 胃肠道ảng vien, Và i ngũ nhân viên u vi các vn đề Liên quan n Kỳ thgii tính, bao g5.4 m cbo 行 tình dc.

  Văn冯氏留置权hệ/阿萍đẳng /Đdạngđđược chỉđịnh lam冯氏đ我ều phốĐề第九u củ鳞状细胞癌.

  mun bit thêm chi tit, xin liên hệ vi
  罗伯特·桑福德
  第九条和机构合规行政主管
  澳门十大电子游艺平台区
  南68街301号
  林肯,东北68510
  402-323-3418办公室
  402-323-3420传真
  rs而且ford@zumbamonaco.com

  يحميالفصلالتاسعمنالقانونالأفرادالمشتركينفيأينشاطأوبرنامجتعليميقائم علىالمساعداتالماليةالفيدراليةمنالتمييزالقائمعلىأساسالجنس. ويعتبر التحرش الجنسي الذي يتضمن عملاً منأعمالالعنفالجنسي،شكلاًمنأشكالالتمييزالقائمعلىأساسالجنسالذييحظرهالفصلالتاسعمنالقانون. أنظر:

  تلتزمكليةالمجتمعللجهةالجنوبيةالشرقيةلولايةنبراسكابتوفيربيئةخاليةمن التمييزالقائمعلىأساسالجنسوعددمنالمواردوالخدماتالتيتهدفلمساعدةالطلبةوالأساتذةوالعاملينفي الكليةلمعالجةالقضاياالتيتتضمنتمييزاقائماًعلىأساسالجنسبمافيهالعنفالجنسي. وقد تم تكليف مكتب تطبيقالمساواةوالتنوعليكونالدائرةالتنسيقيةللكليةلتطبيقالفصلالتاسعمنالقانون.

  للمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بـ

  这是澳门十大电子游艺平台的政策,参与全面的外展和教育项目 促进就业和招生,包括有针对性的努力,以确保未来的学生 员工可以随时访问这些信息, 机会, 以及普遍存在的好处 对每个人都. 学院在此申明其支持的引人注目的利益多样性发挥 学院作为教育机构和雇主的使命.

  La política de澳门十大电子游艺平台es participar en programas integrales de alcance y promoción Para brindar empleo y admisión que incluyan esfuerzos específicos Para garantizar que los future 学生与工作人员的联系información, 机会是有利的 不可否认,para todo. 美好的今天,美好institución美好的明天interés美好的明天 Diversidad desempeña en la misión de la institución como entidad education y empleadora y education.

  Para más información,联系a:
  何塞·J. 索托,J.D.
  负责获取/公平/多样性的副总裁
  澳门十大电子游艺平台区
  南68街301号
  林肯,东北68510
  402.323.3412; jsoto@zumbamonaco.com

  Chính sách của Trường澳门十大电子游艺平台là tin 行 các chng trình toàn din để hng ti và Xúc tin vic làm cùng vic tuyển sinh bao gindem các nỗ lực theo chnh nhằm m bo các sinh viên và Nhân viên dự tuyển người. Trường Đại hc khẳng nh vic hỗ trcho các hot ng dng có ng cơ thôi thúc quan tâm n sứ mng của Trường là mutt cơ sounds giáo dc và là cơ quan tuyển dng.

  mun bit thêm chi tit, xin liên hệ vi
  何塞·J. 索托,J.D.
  负责获取/公平/多样性的副总裁
  澳门十大电子游艺平台区
  南68街301号
  林肯,东北68510
  402.323.3412; jsoto@zumbamonaco.com

  تتبعكليةالمجتمعالجنوبيةالشرقيةسياسةعدمالتمييزوتكافؤالفرصفيجميعقضايا القبولوالحضوروالعملبينجميعالأفرادبغضالنظرعنالعرق،أواللون،أوالدين،أوالجنس،أوالعمر،أو الحالةالزوجية،أوالأصلالوطني،أوالإثنية،أوتحرصكليةالمجتمعللجهةالجنوبيةالشرقيةلولايةنبراسكا علىتنفيذبرامجشاملةللتوعيةوالترويجللعملوالقبولللدراسةبهاكتيسيرحصولالطلبةوالعاملينالراغبين بالإلتحاقبهاإلىالمعلوماتوالفرصوالإمتيازاتالمتاحةللجميع. وهنا تؤكد الكلية على إيمانها وعزمها الدائمين لدعم التنوع كمؤسسة تعليمية و رب عمل. للمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بـ

  澳门十大电子游艺平台,你的隐私是优先考虑的. 我们确认您的个人信息 通过我们的网站分享是一种宝贵的信任. 您通过我们的网站收到的信息是 向您提供适当的服务.

  澳门十大电子游艺平台不会向任何人出售或交易其姓名和地址列表 征集的目的. 第三方只有在为我们提供服务时才能访问我们的列表 会提升我们为您提供的资讯或服务(例如.g.,以核实地址是否符合公众要求 目录).

  澳门十大电子游艺平台网站不收集任何关于您的个人信息,除非您 自愿提供这些信息(e.g.通过填写表格、发送电子邮件或填写一份 在线事务).

   我们对信息的使用在某些情况下受联邦政府和内布拉斯加州政府管辖(并遵守) 隐私和信息自由法,包括家庭教育权利和隐私法.

  Gramm Leach Bliley法案,也被称为 1999年金融现代化法案, 规管金融机构所持有的非公开个人资料的披露. 联邦 美国贸易委员会(FTC)规定,学院和大学提供教育贷款(e.g.,帕金斯 和机构贷款)受Gramm Leach Bliley法案的规定. 联邦贸易委员会认为 学院和大学必须遵守该法案的隐私规定,如果他们在 符合FERPA.  澳门十大电子游艺平台遵守FERPA要求.

  SCC不会因学生怀孕或父母身份而歧视学生. 学院的实践 和程序将符合34c的要求.F.R. 106.40.  具体来说, 大学: 

  • 不适用任何关于学生实际或潜在的父母、家庭或婚姻的规定 根据性别区别对待学生的地位*.
  • 不会歧视任何学生,或将任何学生排除在其教育计划或 基于该学生怀孕的活动,包括任何班级或课外活动, 分娩,假怀孕,终止妊娠,或从. 
  • 是否允许学生自愿申请参加学院的一个单独的部分 计划或活动,在某种程度上,这些计划和活动是可用的,而不是 危及项目认可/认证标准.  如果一个学生参加了 单独计划,教学计划应与提供给非孕妇的计划相当 学生. 
  • 可否在适当/必要时,以此类学生的怀孕、分娩为依据,虚报 怀孕、终止怀孕或恢复从那里开始,都需要学生获得 医生证明学生身体和精神上都能继续学习 参加正常的教育项目或活动,只要有这样的认证 所有学生的其他身体或情绪状况需要注意的 医生. 
  • 治疗怀孕、分娩、假怀孕、终止妊娠和康复有哪些 以与任何其他临时残疾相同的方式和相同的政策 以及与学院教育相关的所有权利、福利、特权和机会 项目或活动. 
  • 治疗怀孕、分娩、假怀孕、终止妊娠和康复有哪些 作为医学上认为的长时间休假的正当理由 由学生的医生必要的,在结论学生应恢复 休假开始时她的地位. 

  执行和监督这些指导方针的行政权力属于副总统 访问/公平/多样性,与学生服务副总裁合作 负责指导的校长,以及这些部门内指定的工作人员. 

  区域管理团队通过:2017年5月3日

  *美国.S. 教育部民权办公室执行《澳门十大电子游艺平台》禁止基于性别的歧视,同时也包括基于性别认同的歧视.

   

  1. 收集网站访问者的个人信息
  SCC自动收集和/或跟踪(a)主服务器域名、电子邮件地址、类型 客户端计算机, 以及访问SCC网站的访问者的网络浏览器类型, (b)下列人士的电邮地址 通过电子邮件与SCC沟通的访问者, 在SCC的公告栏上发布消息, 或者发布消息 到scc聊天组, (c)访客在知情的情况下在网上注册表格中提供的资料, 而且 (d)有关访问者访问哪些页面的用户特定信息.

  SCC在访问者的硬盘上放置互联网cookie. 互联网cookie保存访问者的姓名、密码、 用户名, 屏幕上的偏好, 访问者所查看的SCC网站的页面, 还有广告 由访问者查看或单击. 当访问者再次访问SCC的网站时,SCC将识别 访问者通过互联网cookie,并相应地定制访问者的体验. 互联网cookies 存储在访问者的硬盘驱动器上,而不是由SCC以任何形式存储. 访客可拒绝 通过使用其网络客户端软件的适当功能(如果可用)来获取互联网 cookie.

  2. 使用所收集的个人资料
  SCC收集的个人资料将用于编辑和反馈,用于 营销和促销目的,用于统计分析用户行为,用于产品 发展, 内容改进, 告知广告商有多少访问者看过或点击过 广告,以及自订SCC网站的内容和布局. 访客家里的数据 服务器聚合以供内部检查,然后丢弃. 姓名,邮政和电子邮件地址,以及 收集的电话号码可能会被添加到SCC的数据库,并用于将来的电话和邮件 网站更新,新的课程或服务和即将到来的事件.

  3. 收集儿童的个人资料
  SCC不会收集或张贴未满十六岁儿童(儿童)的资料 父母或监护人同意. SCC不提供任何个人身份信息 从儿童那里收集,无论其来源如何,出于任何目的交给任何第三方. No 从儿童收集的信息将用于任何营销或促销目的, 要么 在SCC内部或外部.

  4. Scc有权联系用户
  SCC保留就帐户状态和更改联系网站访问者的权利 订阅者协议、隐私政策或与网站访问者相关的任何其他政策或协议.

  5. Scc有权更改隐私政策
  SCC保留在任何时候通过通知访问者更改此政策的权利 以及新的或修订的隐私政策的位置.

   

  接触科技/电脑使用

  澳门十大电子游艺平台为教职员工提供广泛的计算机设备 提高与工作相关的生产力和知识. 设备的用途是 与澳门十大电子游艺平台的角色和使命相一致.

  对电脑使用情况的预期包括:

  • 提供给员工使用的软件是澳门十大电子游艺平台的财产,而不是 未经技术副总裁的书面授权,不得复制.
  • 所有软件只能由信息部安装在澳门十大电子游艺平台的计算机上 技术部门的系统技术人员或由技术副总裁指定的技术人员.
  • 澳门十大电子游艺平台电脑上装载的所有软件均须遵守 批准的学院版权指引.
  • 澳门十大电子游艺平台拥有并控制其系统中所有计算机的内容. 大学 系统将由技术副总裁进行必要和适当的监控.
  • 每个用户将获得一个使用计算机系统的密码. 这个密码不应该是 共享,并应定期更换.

   

  使用技术/电子邮件

  澳门十大电子游艺平台为每位计算机用户提供了内部交流的能力 外部用于教育和商业相关的目的. 电子邮件的使用应是支持角色和 学院的使命.

  对使用电子邮件的期望包括:

  • 所有电子邮件信息都是澳门十大电子游艺平台的财产. 电子邮件的使用可能被监控为 技术副总裁认为是必要和合适的.
  • 所有电子邮件必须遵守学院禁止歧视或骚扰的政策 基于种族,肤色,种族,宗教,性别*年龄,婚姻状况,国籍,退伍军人 身份、性取向、残疾或其他法律或学院政策禁止的因素.
  • 电子邮件不得用于非法活动,包括侵犯版权的定义 采用学院版权指引.
  • 电子邮件不得用于传递机密性质的信息.

  接触科技/使用互联网

  为加强澳门十大电子游艺平台的角色和使命,学院提供互联网接入服务. 使用 互联网应限于学院的教育和商业目的.

  对互联网使用的期望包括:

  • 澳门十大电子游艺平台利用软件和系统来监控和记录所有的互联网使用情况. 副总裁可在必要和适当的情况下对互联网的使用进行监控 技术.
  • 学院的互联网设施不得用于违反美国、州、州的任何法律。 城市,或任何其他适用的分区.
  • 下载的任何软件都将成为澳门十大电子游艺平台的财产,并将 遵守已批准的版权指南. 要安装在上的任何下载软件 学院计算机的联网工作由信息系统完成 技术部门的技术人员或由技术副总裁指定的技术人员.
  • 所有互联网使用必须遵守学院禁止歧视或骚扰的政策 种族,肤色,种族,宗教,性别*、年龄、婚姻状况、国籍、退伍军人身份、 性取向、残疾或其他法律或学院政策禁止的因素.

  *美国.S. 教育部民权办公室执行《澳门十大电子游艺平台》禁止基于性别的歧视,同时也包括基于性别认同的歧视.

  澳门十大电子游艺平台致力于实现有意义的在线可访问性 环境和其他形式的电子信息技术为其所有社区和 成分. 学院遵循内布拉斯加州技术无障碍标准 满足我们残疾公民的需求. 这些标准是基于联邦政府使用的标准 政府为残障人士提供无障碍技术,以及网页内容无障碍 万维网联盟(W3C)制定的指南.